อำเภอหนองกี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเทศบาลตำบลดอนอะรางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาววรางคณา อินทรเจริญ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนอะราง และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมประชาพิจารน์ข้อมูลกับชาวบ้าน ในการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกผักปลอดภัย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับวิถีชุมชน ณ บ้านโคกรัก ม.11 ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่

 

(Visited 18 times, 1 visits today)