อำเภอหนองกี่ จัดฝึกอบรมหมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี : การพัฒนาสินค้าของที่ระลึก

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางสาววรางคณา อินทรเจริญ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ ได้ไปสังเกตการณ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ในการฝึกอบรมหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี กิจกรรม การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ประเภทการพัฒนาสินค้าของที่ระลึก ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ โดยวิทยากร ได้ร่วมกันวิเคราะห์สินค้ากับผู้ประกอบการ และร่วมกันออกแบบโลโก้กลุ่มฯ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสนใจเป็นอย่างมาก

(Visited 30 times, 1 visits today)