สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่

จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาววรางคณา อินทรเจริญ

พัฒนาการอำเภอหนองกี่

วิสัยทัศน์ : "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔"