ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกนกกร สุทธิอาจ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองหาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน