ข่าวประชาสัมพันธ์

นางธนหทัย ชัยศึก

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองฉางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฉาง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน