ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเดช ชวนชัยภูมิ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอหนองบัวระเหว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน