สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ

นายวีระพล ปักคำไทย

พัฒนาการอำเภอหนองบัวแดงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวแดง

วิสัยทัศน์ : "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๔" กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย