สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวแดง

จังหวัดชัยภูมิ

นายจิรบูลย์ จันปุ่ม

พัฒนาการอำเภอหนองบัวแดงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวแดง

วิสัยทัศน์ : “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย