โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักที่ ๓ ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

เข้าชม 89 ครั้ง

@พช.โนนดินแดง….บุรีรัมย์บำรุงสุข@ วันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไชยยา  จันทร์พุ่ม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ได้รับมอบหมาจากนายวรศักดิ์   สังวาลรัมย์  พัฒนาการอำเภอโนนดินแดง  ให้ดำเนินงานตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมหลักที่ ๓  ขยายผลการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน   ณ  บ้านน้อยสะแกกวน  หมู่ที่ ๓ ตำบลส้มป่อย  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดิมที่ได้รับการสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครัวเรือนเป้าหมายใหม่  จำนวน ๒๖ คน(ครัวเรือน) และวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายต้องการฝึกอาชีพพร้อมด้วยทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน จำนวน ๕  คน  รวมทั้งสิ้น ๓๑ คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ครัวเรือนต้องการฝึกอาชีพ  ความเป็นมาและความสำคัญของอาชีพ   โดยครัวเรือนเป้าหมายจัดให้มีการฝึกอาชีพทอผ้า และการจักสานตะกร้าจากไม้ไผ่   และได้รับเกียรติจาก จ.ส.อ.วิชัย  พิชัยกาล   เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโนนดินแดงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ให้ความรู้การส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมมีความรู้และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อย่างมั่นคง  ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”ฃ

(Visited 89 times, 1 visits today)