ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวศุภากร คนไว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเนินมะปราง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน