สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินขาม

จังหวัดชัยนาท

นางพรรณี พุ่มสุข

พัฒนาการอำเภอเนินขาม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน