ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายถนอมศักดิ์ ศรีชมภู

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเนินขาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

บริการของเรา