(สพอ.นิคมคำสร้อย) อบรมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน”

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
         นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สพอ.นิคมคำสร้อย ทุกท่าน เข้าร่วมอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน” ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องไพลิน โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
(Visited 6 times, 1 visits today)