(สพอ.นิคมคำสร้อย) ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.
                 นางเกศลา ทองคำเจริญ พัฒนาการอำเภอนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล (นว.พช.ปฎิบัติการ) ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
                โดยมีนายสุระชาติ พรหมดิเรก รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./กชช.๒ค) ทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมและได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าและแนวทางในการบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
ณ ห้องประชุม สพจ.มุกดาหาร
(Visited 16 times, 1 visits today)