สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว และคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านข่อย หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชุมชนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ป่าชุมชนห้วยก๋วน บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว กิจกรรมตัวชี้วัดการออม ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแม่กวัก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว และคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านข่อย หมู่ที่ 4 ให้การต้อนรับคณะทำงานกลั่นกรองการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2562 ผ่านระบบ TV พช.

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาการอำเภองาว พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภองาว จัดประชุมชาวบ้านเพื่อดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้านตามภารกิจ 13 ตัวชี้วัดและวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายสันติ วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ “ลำปางเขียวสวย ด้วยมือเรา” ณ บ้านหวด หมู่ที่ 2

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวล [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภองาว จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภองาว เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ ซึ่งมีโครงการประเภทเงินอุดหนุน 12 โครงการ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน 1 โครงการ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสันติ  วิทวุฒิศ [...]
อ่านเพิ่มเติม