ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอุดร อินทร์เรืองศรี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาวังสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาวัง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน