จัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรองรับการท่องเที่ยว ในงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รองรับการท่องเที่ยว ” บ้านพ่อ พอเพียง” จังหวัดนครพนม

ร่วมกิจกรรมงานวันข้าราชการพลเรือนและร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครพนม ประจำปี 2561

นำผู้แทนครอบครัวพัฒนาที่อบรมตามโครงการยกระดับและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(งบพัฒนาจังหวัด) บ้านสามัคคี และบ้านกุดน้ำใส ตำบลนางัว รวม 80 คน ศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง