นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่าง 6-8 กรกฎาคม 2561

@นาหว้า >>>วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานการฝึกอบรมโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่าง 6-8 กรกฎาคม 2561 โดยมีนางสาวสุริยาวดี ภิรมย์ พัฒนาการอำเภอนาหว้า พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมจัดการฝึกอบรมดังกล่าว โดยมีนายสุริยา สุคนธชาติ และนายศิริชัย ธนะอุตร นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมสนับสนุนกระบวนการอบรมกิจกรรมออกแบบพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว/ผู้ชุมชน/กลุ่ม องค์กร หมู่บ้านละ 40คน และภาคี เครือข่ายพัฒนา จำนวน 40 คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

(Visited 19 times, 1 visits today)