ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายชาญชัย ขุนเพชร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนาทวี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

บริการของเรา