สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาตาล

จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวเพ็ญศรี จุมพล

พัฒนาการอำเภอนาตาล

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน