ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

การสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ของ พมจ.

ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 – 4

ดาวน์โหลด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 – 4

ดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 – 2

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

โครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ดาวน์โหลด