โครงสร้างบุคคลากร

นายวิริยะ เสาทอง

พัฒนาการอำเภอน้ำยืน

นายบพิธ วาทวิจารณ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวัชรินทร์ ถูกธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวณัทชลิดา พรรษา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวอังศุนา เสริมไธสง

อาสาพัฒนาชุมชน

(Visited 135 times, 1 visits today)