@อำเภอนาหมื่น@ การดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน ปี 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครัวเรือนยากจนให้มีอาชีพและรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่สามารถพัฒนาได้ จำนวน 1 กลุ่ม  กิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่ สนับสนุนอาชีพจักสาน ณ บ้านนายาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

(Visited 18 times, 1 visits today)