ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรม การจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรม การจ้างเหมาออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรม การจ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ สโลแกนชุมชนและจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี)

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (กิจกรรม การจ้างเหมาออกแบบตราสัญลักษณ์ สโลแกนชุมชนและจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำอำเภอนาหมื่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำอำเภอนาหมื่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของอำเภอนาหมื่น วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำอำเภอนาหมื่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำอำเภอนาหมื่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด