ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและหน่วยงานต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมองค์การ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดและสำนักงานน่าอยู่ น่าทำงานดีเด่น ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการคัดสรรศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำอำเภอนาหมื่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำอำเภอนาหมื่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของอำเภอนาหมื่น วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำอำเภอนาหมื่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 11/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำอำเภอนาหมื่น และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด