ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมัย นันทบุรมย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนามน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน