ข่าวประชาสัมพันธ์

นางลำพา สุขเกษม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนครไทยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครไทย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ