ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวัจนี ชุ่มเย็น

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอนครหลวงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครหลวง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน