สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรี

จังหวัดนครปฐม

นายสุรชาติ แก้วทองประคำ

พัฒนาการอำเภอนครชัยศรี

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564