พช.นาแก ติดตามการดำเนินงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม

@นาแก…แลสง่า : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก นำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP อำเภอนาแก เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562

@นาแก…แลสง่า : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

@นาแก…แลสง่า : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.นาแก ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ผ่านแอฟพลิเคชั่น

@นาแก…แลสง่า : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตน [...]
อ่านเพิ่มเติม