พช.นาแก ร่วมออกหน่วยบริการ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่  21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดนครพนม  ออกให้บริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครพนม” และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม   ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยนายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ทุนๆ ละ 1,200 บาท และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาแก โดยนายสมิง วงค์หลวงอุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอนาแก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน อาทิเช่น ผู้ประกอบการ OTOP  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 29 times, 1 visits today)