ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเชาวฤทธ์ ภูพาที

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออำเภอนาแห้ว

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน