สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา

นางสาวการีมะห์ บากา

พัฒนาการอำเภอเมืองยะลาอำเภอเมืองยะลา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564