นางสาวนิตยา พลขีดขีน

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองสรวงอำเภอเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ด