ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวีระ แสนโคตร

ตำแหน่งรก พัฒนาการอำเภอเมืองระยองสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน