โครงสร้างบุคคลากร

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา

พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี

นางเรณู จึงเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนตะโก ตำบลคุ้งน้ำวน และเทศบาลห้วยชินสีห์

นางอังคณา ปะดุกา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเจดีย์หัก ตำบลเกาะพลับพลา และเทศบาลตำบลเขางู

นางสาวณัฐรัตน์ ลิ้มไพเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนแร่ และเขตเทศบาลตำบลหลุมดิน

นายสุริยา สุริยันต์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหินกอง ตำบลน้ำพุและเทศบาลตำบลหลักเมือง

นางสาวนตพร โชติพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพิกุลทอง ตำบลบางป่าและตำบลสามเรือน

นางสาวสิริวรรณ อวยชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคูบัวและตำบลบ้านไร่

นายชัยธวัช สาลีติด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าราบ ตำบลห้วยไผ่และตำบลหนองกลางนา

นางสาวชุติมา วิจิตรวง์วาน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคุ้งกระถินและตำบลเขาแร้ง

(Visited 561 times, 1 visits today)