โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี

นางเรณู จึงเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนตะโก ตำบลคุ้งกระถิน ตำบลคุ้งน้ำวน และเทศบาลห้วยชินสีห์

นางอังคณา ปะดุกา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลเจดีย์หัก ตำบลเขาแร้ง ตำบลเกาะพลับพลา และเทศบาลตำบลเขางู

นางสาวณัฐรัตน์ ลิ้มไพเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนแร่ และเขตเทศบาลตำบลหลุมดิน

นายสุริยา สุริยันต์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลหินกอง ตำบลน้ำพุและเทศบาลตำบลหลักเมือง

นางสาวนตพร โชติพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลพิกุลทอง ตำบลบางป่าและตำบลสามเรือน

นางสาวสิริวรรณ อวยชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลคูบัวและตำบลบ้านไร่

นายชัยธวัช สาลีติด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลท่าราบ ตำบลห้วยไผ่และตำบลหนองกลางนา

(Visited 262 times, 1 visits today)