สพอ.เมืองราชบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2563 และแนะนำข้าราชการบรรจุใหม่

เข้าชม 10 ครั้ง

4 กุมภาพันธ์  2563

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน  และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองราชบุรี โดยมีนายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นประธานการประชุม การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในโอกาสนี้ได้นำนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน  2 คน เข้าแนะนำตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่นายสิรภพ ลีละสกุลมีเกียรติ และนายมูฮำหมัดอามิง หะยีมะลี

ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ ชี้แจงแนวทางการส่งหลักฐาน เพื่อเสนอขอรับงบประมาณโครงการ โคก หนอง นา โมเดลและแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่ม เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติในแนวเดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯดังกล่าวให้ความสนใจและรู้แนวทางในการดำเนินงานมากขึ้น

(Visited 10 times, 1 visits today)