สพอ.เมืองราชบุรี เข้าร่วมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. 2563

เข้าชม 7 ครั้ง

17 มกราคม 2563

นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี และนางเรณู จึงเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัมนาบทบาทสตรี ปี พ.ศ. 2563 ในการนี้ให้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัมนาบทบาทสตรีระดับตำบลร่วมทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนฯ เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไปตามแผนและดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้  ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

(Visited 7 times, 1 visits today)