โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จับคู่ธุรกิจ (Business Matching)

เข้าชม 14 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี และหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว จับคู่ธุรกิจ (Business Matching) จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานของชุมชนทั้ง 50 ชุมชน รวมทั้งจัดเวทีเสวนาเรื่อง “การจัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดราชบุรี ทั้ง 50 หมู่บ้าน และเชื่อมโยงการตลาดท่องเที่ยวภาคธุรกิจระดับจังหวัด สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน การจัดงานในครังนี้มี หน่วยงานราชการผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุระกิจ ในครั้งนี้

(Visited 14 times, 1 visits today)