โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ (ภาคกลาง)

เข้าชม 33 ครั้ง

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายอนัฐพงษ์ วิหคเหิร พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยแกนนำชุมชนและผู้แทนในชุมชน  จำนวน 3หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 30 คน ได้แก่ บ้านท่าใหญ่ หมู่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชุบรี  บ้านเจ็ดเสมียน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม และบ้านครก หมู่ที่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง โดยเข้ารับฟังบรรยาย เรื่องการออกแบบปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ และการจัดทำแผนดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

(Visited 33 times, 1 visits today)