โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ (ภาคกลาง)

เข้าชม 87 ครั้ง

วันที่ 17 ธันวาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ โดยกลุ่มเป้าหมายแกนนำชุมชนและผู้แทนในชุมชน  จำนวน 3หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 30 คน ได้แก่ บ้านท่าใหญ่ หมู่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชุบรี  บ้านเจ็ดเสมียน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม และบ้านครก หมู่ที่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว ณ บ้านบางน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

(Visited 87 times, 1 visits today)