โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561

เข้าชม 22 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561    วันที่13 ธันวาคม 2560 เวลา8.30น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี ประสานผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.จำนวน 27 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี  เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

(Visited 22 times, 1 visits today)