โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ (ภาคกลาง)

เข้าชม 18 ครั้ง

วันที่ 11 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศและอนุรักษ์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยแกนนำชุมชนและผู้แทนในชุมชน  จำนวน 3หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 30 คน ได้แก่ บ้านท่าใหญ่ หมู่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชุบรี  บ้านเจ็ดเสมียน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม และบ้านครก หมู่ที่ 19 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง โดยเข้ารับฟังบรรยาย เรื่องการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน (บ้านหัวเขาจีน ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

(Visited 18 times, 1 visits today)