ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิไลวรรณ สุนทรเสถียร

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองราชบุรี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน