📣📣ติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองยาว ตำบลคำเตย📣📣

เข้าชม 2 ครั้ง

📍สุขที่สุด 💓 เมืองนครพนม

📣📣ติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองยาว ตำบลคำเตย📣📣

🔺วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองยาว หมู่ 11 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จ.นครพนม

👉👉นายสนิท แสงสว่าง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคำเตย ออกติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองยาว หมู่ 11 ตำบลคำเตย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆอันจะเกิดประโยชน์แก่คณะกรรมการศูนย์สาธิตฯ ต่อไป

🏆🏆Chang for Good🏆🏆

(Visited 2 times, 1 visits today)