สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม

นางรัชต์วรรณ์ ไวยากรณ์

พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน