สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม

จังหวัดนครพนม

นางวิไลตา งิ้วไชยราช

พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน