ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพรศรี พุ่มพัว

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพังงา

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน