ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพินัย ปัทมัตย์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานีสำนักงานพัฒนาชุมชนชนอำเภอเมืองปัตตานี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

หนังสือราชการ

ประกาศ