ข่าวประชาสัมพันธ์

นางธนพร ไฝพรม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน