นายพงศ์ธร ใจมนต์

พัฒนาการอำเภอเมืองปาน

นายจรัญ ขันสุธรรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลเมืองปาน และตำบลทุ่งกว๋าว

นางสาวภัทธิญา สดชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลบ้านขอ

นายพงศธร สุกันทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแจ้ซ้อน และตำบลหัวเมือง

นางสาวนฤมล ภูใจ

ผู้ประสานงานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน

(Visited 275 times, 1 visits today)