ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2562 เพื่อรับมอบนโยบายรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ตลอดถึงติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงาน รับทราบปัญหา และวางแผน แนวทางการทำงานแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปาน โดยว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปานเป็นประธาน

(Visited 13 times, 1 visits today)