สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปาน

จังหวัดลำปาง

นายพงศ์ธร ใจมนต์

พัฒนาการเมืองปาน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน