ข่าวประชาสัมพันธ์

นางณัฐนรี ศรีชัยยะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองน่านอำเภอเมือง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน