โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๓๙ คน โดยมีนายสุรสิทธิ์  สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  และมีนายจรูญ  บุญฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม ได้พบปะ/พูดคุยกับคณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองนครปฐม  และมีวิทยากรให้ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานขับเคลื่อนตำบล/เทศบาล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ณ หอประชุมอำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

 

(Visited 35 times, 1 visits today)